logo merida

URZĄDZENIA
I ŚRODKI HIGIENY

Regulamin sklepu internetowego

1. OBJAŚNIENIE UŻYTYCH POJĘĆ

1.1. W rozumieniu niniejszego regulaminu, użyte w nim pojęcia oznaczają:

 1. Sklep – witryna internetowa prowadzona pod adresem internetowym sklep.merida.com.pl, stanowiąca internetową platformę sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez Właściciela;

 2. Właściciel lub Usługodawca– Merida sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karkonoska 59, spółka wpisana do rejestru KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000144336, NIP 8990024020, adres e-mail: sklep@merida.com.pl

 3. Kupujący – Konsument, Przedsiębiorca indywidualny lub Podmiot Gospodarczy dokonujący zakupu produktów za pomocą Sklepu;

 4. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego;

 5. Przedsiębiorca indywidualny – oznacza osobę fizyczną zawierającą z Właścicielem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 6. Podmiot Gospodarczy – każda osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową niebędąca Konsumentem ani Przedsiębiorcą indywidualnym;

 7. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.

 8. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 9. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 10. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie.

 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym a Właścicielem za pośrednictwem Sklepu.

 12. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu;

 13. Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

 14. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Właścicielem.

 15. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Właścicielem.

 16. dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

 17. kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

 18. ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)

 19. ustawa o zużytym sprzęcie elektronicznym - ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495 z późn. zm.)

 20. ustawa o ochronie danych osobowych i/lub RODO - ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19 z późn. zm.) i/lub Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.)

 21. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204)

 

2. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

2.1. Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem internetowym sklep.merida.com.pl jest Merida sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karkonoska 59, Spółka wpisana do rejestru KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000144336.

2.2. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów o przeznaczeniu sanitarnym, wyposażenia łazienek, chemii gospodarczej i innych, na rzecz Konsumentów, Przedsiębiorców indywidualnych oraz Podmiotów Gospodarczych.

2.3. Uprawniony do dokonania zakupu w Sklepie jest każdy Kupujący. W przypadku jednak, gdyby Kupujący nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Rzeczpospolitej Polskiej, do zawarcia transakcji wymagane jest dokonanie indywidualnych uzgodnień pomiędzy Kupującym a Właścicielem. Indywidualne uzgodnienia obejmują wcześniejsze uzgodnienie warunków transakcji z pracownikami Sklepu poprzez kontakt osobisty, telefoniczny lub za pomocą korespondencji elektronicznej, i uzyskanie potwierdzenia gotowości Właściciela do zawarcia takiej umowy. Nie jest możliwe przeprowadzenie transakcji z Kupującym niemającym miejsca zamieszkania lub siedziby w Rzeczpospolitej Polskiej, bez uprzedniego uzgodnienia jej warunków na zasadach określonych w niniejszym punkcie. Transakcja przeprowadzona z Kupującym niemającym miejsca zamieszkania lub siedziby w Rzeczpospolitej Polskiej bez uprzedniego uzgodnienia jest nieważna.

2.4. Kupujący składa zamówienie w Sklepie, składając ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w zamówieniu. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym, a Właścicielem następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego zamówienia w Sklepie w sposób opisany w punkcie 3. (PRZEPROWADZENIE TRANSAKCJI), z chwilą wskazaną w pkt. 3.5 Regulaminu. 

3. PRZEPROWADZENIE TRANSAKCJI

3.1. Zamówienia w Sklepie można dokonywać:

a) poprzez strony internetowe sklepu sklep.merida.com.pl – dodając produkty do koszyka i zatwierdzając dokonanie zakupów (szczegóły - jak kupować),

b) wysyłając wiadomość e-mail na adres sklepu: sklep@merida.com.pl - w treści wiadomości Kupujący powinien podać: Imię i nazwisko lub nazwę i NIP Kupującego, adres oraz adres dostawy (jeżeli różni się od adresu siedziby/miejsca zamieszkania), nazwy lub symbole zamawianych produktów, ilość produktów, preferowaną formę płatności oraz kontakt do osoby zamawiającej: adres e-mail i numer telefonu. Zwrotną wiadomością Kupujący otrzyma ofertę cenową w postaci faktury proforma. Akceptację oferty Kupujący wysyła na adres sklep@merida.com.pl .

3.2. Przy dokonywaniu zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych identyfikacyjnych. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z podania przez Kupującego nieprawidłowych danych, w tym, w szczególności, błędnego adresu dostawy.

3.3. Właściciel szanuje prawa Kupujących do prywatności. Przekazane przez Kupującego dane osobowe są przez Właściciela przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie do przeprowadzenia szeroko pojętego procesu sprzedaży, w tym w szczególności prawidłowego przeprowadzenia transakcji, rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia roszczeń i obrony uzasadnionych interesów Właściciela. Szczegółowe zasady polityki prywatności dostępne są tutaj. Złożenie zamówienia w Sklepie wymaga uprzedniego udzielenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Merida Sp. z o. o. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i/lub RODO. Po przeprowadzeniu transakcji Właściciel może zwrócić się z prośbą o wypełnienie ankiety lub wystawienie jego produktom/usługom recenzji.


3.4. Kupujący składając zamówienie w sklepie internetowym wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych.

3.5. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Właściciela drogą elektroniczną lub telefoniczną. Umowa uważana jest za zawartą dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Właściciela. Dodatkowo wysłana zostanie faktura pro forma.

3.6. Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego sklep.merida.com.pl towarów są wyrażone w złotych polskich. Przedstawione są zarówno ceny brutto jak i netto.

3.7. Informacje prezentowane w Sklepie, w tym ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu sklep.merida.com.pl, jak również opisy towarów lub informacje w przypadku składania zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Właściciela do Kupujących, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3.8. W zakresie najdalej dopuszczalnym przez prawo, Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego sklep.merida.com.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3.9. Właściciel oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.merida.com.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty. Właściciel oświadcza, iż jego obowiązkiem, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, jest dostarczenie rzeczy wolnych od wad.

3.10. Właściciel dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na witrynie internetowej Sklepu pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Właściciela. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Właściciel niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego za pomocą korespondencji elektronicznej lub telefonicznie i, w porozumieniu z Kupującym, ustali nowy termin dostawy lub, w przypadku rezygnacji przez Kupującego po uprzednim dokonaniu zapłaty ceny zakupu, zwróci Kupującemu otrzymaną od niego kwotę.

3.11. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, do których przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówień następować będzie według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

4. PŁATNOŚĆ

4.1.  W sklepie internetowym MERIDA dostępne są następujące formy płatności:

- przedpłata przelewem na podstawie faktury proforma

- zapłata przy odbiorze przesyłki (za pobraniem - gotówką lub kartą u kuriera)

- płatność elektroniczna i płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań

- płatność przelewem odroczonym, w terminie 7/14 dni od momentu wystawienia faktury VAT (forma dostępna wyłącznie dla urzędów, szkół publicznych i innych jednostek budżetowych)

Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT lub fakturę brutto.

 

5. DOSTAWA

5.1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za wyjątkiem transakcji uzgodnionych indywidualnie z pracownikami Sklepu, zgodnie z ust. 2.3.

5.2. .Termin dostawy produktu do Kupującego wynosi do 21 dni roboczych od momentu dokonania płatności, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. W przypadku niemożności doręczenia towaru w wyżej wymienionym czasie, Właściciel niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Kupującego. W takim przypadku, jeżeli Kupujący wyrazi wolę, możliwe jest ustalenie nowego terminu dostawy, co pozostaje bez wpływu na pozostałe warunki umowy

5.3. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Właściciela firmą kurierską. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego, o czym poinformuje Kupującego, przy czym zmiana nie wpłynie na zmianę innych warunków realizacji złożonego przez Kupującego zamówienia.

5.4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu.

5.5. Koszt dostawy doliczany jest do faktury VAT w osobnej pozycji. 

5.6. Kupujący ma obowiązek dokonania oceny stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. Paczka powinna być owinięta folią i oryginalnymi taśmami z napisem MERIDA. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Po odbiorze protokołu Właściciel niezwłocznie wyśle na swój koszt nowy towar odpowiadający uszkodzonym artykułom z zamówienia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w dziale. 8 niniejszego regulaminu. Powyższe nie narusza uprawnień Konsumenta i/lub Przedsiębiorcy indywidualnego wynikających z ustawy o prawach konsumenta i innych ustaw.

5.7. Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości i masy towarów i widoczny w koszyku. Wiążący koszt dostawy jest odpowiednio podany w dokumentach o których mowa w ust. 4.1. Regulaminu. Postanowienie nie ma zastosowania do Konsumentów

5.8. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory na Kupującego przechodzą wszelkie ryzyka i korzyści związane z posiadaniem towaru.

5.9. W przypadku, gdyby Kupujący nie dokonał w odpowiednim terminie odbioru towaru od kuriera, co spowoduje, że towar zostanie zwrócony do placówki Właściciela, Kupujący może:

a) odebrać towar osobiście w siedzibie Właściciela,

lub

b) zażądać ponownego nadania towaru przesyłką kurierską. W takim wypadku towar zostanie ponownie wysłany dopiero po otrzymaniu przez Właściciela zapłaty za usługę kurierską.

Powyższe nie pozbawia Kupującego uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  

6. GWARANCJA I SERWIS

6.1. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w Sklepie są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.

6.2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta. Ogólne warunki gwarancji dostępne są na stronie www.merida.com.pl i stanowią integralną część niniejszego regulaminu.

  

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU

7.1. Postanowienia niniejszego działu nie naruszają przepisów ustawy – kodeks cywilny, ustawy o prawach konsumentów i innych ustaw.

7.2. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów, Konsumentowi i/lub Przedsiębiorcy indywidualnemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od chwili otrzymania towaru lub, w przypadku dostarczania towaru partiami, ostatniej partii towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być doręczone Właścicielowi na piśmie. W takim przypadku Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy z wykorzystaniem wzoru dostępnego na stronie https://merida.com.pl/strona/zwroty.

7.3. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Konsumenta i/lub Przedsiębiorcy indywidualnego o odstąpieniu od umowy, Właściciel wyśle Konsumentowi i/lub Przedsiębiorcy indywidualnemu wiadomość e – mail z informacją o otrzymaniu tego oświadczenia

7.4. W przypadku skorzystania z uprawnienia wskazanego w ustępie poprzedzającym, Konsument i/lub Przedsiębiorca indywidualny winien bądź jednocześnie z oświadczeniem o odstąpieniu, bądź też niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 14 dni, zwrócić Właścicielowi otrzymany od niego towar w stanie nieuszkodzonym i bez śladów użytkowania na adres: Merida Sp. z o.o., Centrum Logistyczne, 55-040 Tyniec Mały, ul. Żernicka 23. Koszty takiego zwrotu pokrywa Konsument i/lub Przedsiębiorca indywidualny. Właściciel dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie), niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu, nie później jednak, niż w terminie 14 dni. Właściciel dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, chyba że osoby te wyraźnie zgodziły się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego z żadnymi kosztami. Jeżeli Właściciel nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.5. Konsument i/lub Przedsiębiorca indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi i/lub Przedsiębiorcy indywidualnemu w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta i/lub Przedsiębiorcy indywidualnego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta i/lub Przedsiębiorcy indywidualnego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 8. w której Konsument i/lub Przedsiębiorca indywidualny wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument i/lub Przedsiębiorca indywidualny żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi i/lub Przedsiębiorcy indywidualnemu i w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta i/lub Przedsiębiorcy indywidualnego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

71. POLITYKA ZWROTÓW

71.1. Bez wpływu na uprawnienia Kupującego będącego Konsumentem i/lub Przedsiębiorcą indywidualnym do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny zgodnie z ust. 7.2 powyżej, każdy Kupujący może dokonać zwrotu produktów zakupionych w Sklepie w terminie do 30 dni od chwili otrzymania towaru lub, w przypadku dostarczania towaru partiami, ostatniej partii towaru.

71.2. W przypadku opisanym w ust. 71.1. Kupujący zobowiązany jest przedłożyć Właścicielowi formularz zwrotu, z wykorzystaniem wzoru dostępnego na stronie https://merida.com.pl/strona/zwroty oraz niezwłocznie zwrócić Właścicielowi otrzymany od niego towar w stanie nieuszkodzonym i bez śladów użytkowania na adres:

Merida Sp. z o.o., Centrum Logistyczne, 55-040 Tyniec Mały, ul. Żernicka 23.

71.3. Niezwłocznie po otrzymaniu formularza zwrotu, nie później jednak, niż w terminie 14 dni Właściciel dokonuje zwrotu płatności za zwrócone Produkty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

71.4. Jeżeli Właściciel nie zaproponował, że sam odbierze zwracane towary od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności za towary otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

71.5. Prawo zwrotu towarów, o którym mowa w niniejszym ustępie nie obejmuje towarów niestandardowych, wykonanych na indywidualne zamówienie Kupującego, w szczególności w sytuacjach opisanych w ust. 7.6 powyżej.

71.6. Kupującemu, który zwraca towar w trybie przewidzianym w niniejszym punkcie 71, w ramach umownego prawa odstąpienia od umowy zostanie zwrócona jedynie wartość samego towaru, bez kosztów dostawy. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  8. REKLAMACJE

8.1. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub stwierdzenia innego rodzaju wad fizycznych dostarczonych przez Właściciela produktów już po potwierdzeniu przez Kupującego odbioru towaru, Kupujący powinien zgłosić ten fakt e-mailem. Nie wyłącza to obowiązku Kupującego do dokonania kontroli opisanej w ust. 5.6. Poprzez zgłoszenie reklamacyjne można składać również reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku).

8.2. Transport towarów zwracanych w związku z wykonywaniem przez Kupujących uprawnień z tytułu gwarancji, rękojmi, bądź niezgodności z umową odbywa się za pośrednictwem środków transportu wskazanych przez Właściciela na podstawie indywidualnych uzgodnień pomiędzy Kupującym a Właścicielem. Indywidualne uzgodnienia obejmują wcześniejsze uzgodnienie miejsca i terminu odbioru towarów z Właścicielem lub osobami przez niego upoważnionymi poprzez kontakt osobisty, telefoniczny lub za pomocą korespondencji elektronicznej, i uzyskanie potwierdzenia Właściciela warunków odbioru towarów.

8.3. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu Właściciela jest przedstawiciel firmy.

8.4. Na złożone reklamacje odpowiadamy w terminie 7 dni.

8.5. Pozasądowe rozstrzyganie sporów odbywa się na platformie Internetowego rozstrzygania sporów

9. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

9.1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorców, drogą elektroniczną nieodpłatnie usługi:

 1. prowadzenie Konta;

 2. Newsletter;

 3. formularz kontaktowy;

 4. udostępniania i/lub pobierania treści.

9.2 Usługodawca może również świadczyć Szkolenia on-line na zasadach i warunkach określonych w odrębnym regulaminie.

9.3. Prowadzenie Konta:

9.3.1 Usługa prowadzenia Konta dostępna jest po dokonaniu rejestracji i polega na udostępnieniu Usługobiorcy dedykowanego panelu w ramach Sklepu, umożliwiającego Usługobiorcy modyfikacje danych, które podał podczas rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

9.3.2 W celu rejestracji, Usługobiorca powinien wypełnić Formularz rejestracji udostępniony przez Właściciela w Sklepie i przesłać wypełniony Formularz rejestracji drogą elektroniczną do Właściciela poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w Formularzu rejestracji. Podczas rejestracji Usługobiorca ustala indywidualne hasło. W trakcie wypełniania Formularza rejestracji, Usługobiorca ma możliwość zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką prywatności i akceptuje ich treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celu założenia Konta i realizacji zamówień.

9.3.3 Po przesłaniu wypełnionego Formularza rejestracji Usługobiorca otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu rejestracji potwierdzenie rejestracji przez Właściciela. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie Konta.

9.3.4 Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@merida.com.pl lub też pisemnie na adres: Merida sp. z o.o., ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław.

9.4 Newsletter:

9.4.1 Usługa Newsletter jest dostępna dla każdego Usługobiorcy, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz zapisu na Newsletter, udostępniony przez Właściciela w Sklepie. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Usługobiorca otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu prośbę o potwierdzenie zapisania się do Newsletter. Po dokonaniu potwierdzenia zapisu na Newsletter przez Usługobiorcę, Usługobiorcy zostaje przesłana wiadomość potwierdzająca dokonaną subskrypcję wraz z informacją o możliwości rezygnacji z dokonanej subskrypcji. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

9.4.2. Usługobiorca może w każdej chwili i bez podawania przyczyny zrezygnować z otrzymywania Newsletter przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@merida.com.pl lub też pisemnie na adres: Merida sp. z o.o., ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław.

9.5 Formularz kontaktowy:

9.5.1 Usługa formularza kontaktowego umożliwia kontakt z Właścicielem poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem formularza udostępnionego w Sklepie.

9.5.2 Usługa formularza kontaktowego jest dostępna dla każdego Usługobiorcy, który za pośrednictwem formularza udostępnionego w Sklepie, w którym należy podać adres e-mail Usługobiorcy, jego imię oraz treść pytania.

9.6 Udostępnianie i/lub pobieranie treści:

9.6.1. Korzystanie z treści udostępnionych w Sklepie nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw do tych treści. O ile nic innego nie wynika z treści Regulaminu zabronione jest w szczególności:

 1. dokonywanie, w szczególności w celach komercyjnych kopiowania, modyfikowania lub transmitowania elektronicznie lub w innym sposób treści lub ich fragmentów,

 2. rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do treści w wybranym przez siebie miejscu i czasie) udostępnianych w Sklepie,

 3. pobieranie treści i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub we fragmentach.

9.6.2. Usługobiorcy mogą korzystać z treści w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, z zastrzeżeniem że takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z treści przez innych Usługobiorców lub godzić w słuszne interesy Usługodawcy oraz podmiotów, które na podstawie współpracy z Usługodawcą udostępniły mu treści.

9.6.3. Jakiekolwiek inne niż określone w ust. 9.6.1. i 9.6.2.korzystanie z treści udostępnianych w Sklepie bez uprzedniej wyraźnej zgody Usługodawcy udzielonej na piśmie lub w ramach wiadomości elektronicznej wysłanej do Usługobiorcy jest zabronione, a naruszenie praw Usługodawcy (lub podmiotów, które na podstawie współpracy z Usługodawcą udostępniły mu treści) do podlegających ochronie treści będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo.

9.6.4. Treści udostępniane w Sklepie służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Usługodawca uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Usługodawcy, Usługodawca w granicach najdalej dopuszczalnych przez prawo nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność tych treści, jak również za ich przydatność lub skuteczność dla określonych działań Usługobiorców. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem treści ponosi Usługobiorca. W granicach najdalej dopuszczalnych przez prawo Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Usługobiorców lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z użytkowaniem i wykorzystaniem treści.

9.6.5. Usługobiorca może pobierać i utrwalać tylko te treści, co do których Usługodawca wyraźnie nie oświadczył w niniejszym Regulaminie lub w ramach Sklepu, że ich pobieranie i utrwalanie nie jest dozwolone.

9.7 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

9.8. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

9.9. Tryb postępowania reklamacyjnego:

9.9.1 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt 8 Reklamacje) Usługobiorca może składać na przykład:

a) pisemnie na adres: Merida sp. z o.o., ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław.

lub też

b) w formie elektronicznej na adres: sklep@merida.com.pl.

9.9.2 Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

9.9.3 Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

9.9.4 W razie gdyby reklamacja nie zawierała informacji pozwalających jednoznacznie rozpatrzyć daną reklamację, Właściciel zastrzega sobie prawo zwrócenia się z prośbą o dostarczenie informacji dodatkowych. W takim przypadku termin na rozpatrzenie reklamacji liczony jest od dnia dostarczenia informacji dodatkowych.

9.10 Sklep przeznaczony jest do przeglądania jego zawartości przez Usługobiorcę bez jakiejkolwiek ingerencji w treść Sklepu. Działania Usługobiorcy mogące spowodować jakiekolwiek zmiany w Sklepie, lub które mogłyby mieć wpływ na innych Usługobiorców Sklepu, bez wyraźnej zgody Właściciela, są zabronione.

9.11 Zawartość Sklepu, jak również jego forma graficzna podlegają ochronie przewidzianej prawem autorskim. Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia kopiowanie rozpowszechnianie, powielanie lub dalsze wykorzystywanie całych materiałów i treści lub ich fragmentów zamieszczonych w Sklepie jest zabronione. Nie ogranicza to prawa Usługobiorcy do wykorzystania materiałów zamieszczonych w Sklepie dla własnego użytku, w szczególności na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

9.12 W zakresie najdalej dopuszczalnym przez prawo Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron internetowych, a w szczególności tych stron, dzięki którym Usługobiorca uzyskał dostęp do stron Sklepu, jak i tych, do których Usługobiorca może uzyskać dostęp dzięki niniejszemu Sklepowi. Właściciel nie odpowiada za żadną z ww. stron jak również za odesłania (linki), które zawarte są na ww. stronach. Jeżeli Sklep odsyła (zawiera link) do strony internetowej osoby trzeciej, odesłanie takie wynika z działania przez Właściciela w dobrej wierze i oparte jest na przekonaniu, iż to co taka strona zawiera lub może zawierać pozostaje w związku ze Sklepem. Odesłania (linki) nie oznaczają, iż Właściciel dokonał oceny (przeglądu) lub/i akceptacji strony osoby trzeciej, do której odsyła. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż korzystając z określonego linka odsyłającego do innej – zewnętrznej wobec Sklepu – strony internetowej, powinien zapoznać się z zasadami korzystania z tejże strony, gdyż kształtować one mogą prawa i obowiązki Usługobiorcy związane z korzystaniem z treści, usług lub produktów oferowanych przez inne podmioty niż Właściciel.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego sklep.merida.com.pl towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.

10.2. Zgodnie z art. 37 ustawy o zużytym sprzęcie elektronicznym Kupujący nabywający w Sklepie sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt, tego samego rodzaju i w ilości nie większej niż zakupiony, na własny koszt, do placówki Właściciela. Sprzęt zostanie nieodpłatnie odebrany przez Właściciela pod adresem: Merida Sp. z o.o., Centrum Logistyczne, 55-040 Tyniec Mały, ul. Żernicka 23, po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedającego.

10.3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Sklep.merida.com.pl wymaga uprzedniego udzielenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Merida Sp. z o. o. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19 z późn. zmianami) i/lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.).

10.4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym sklep.merida.com.pl konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu

10.5. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, podmiot korzystający z witryny internetowej Sklepu zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym. Ze strony bezzwłocznie będą usuwane treści niezgodne z prawem, o charakterze obraźliwym, lub posiadające cechy spamu. Usługobiorcy zamieszczającemu takie treści może zostać zablokowany dostęp do witryny internetowej Sklepu.

10.6. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw oraz zmiany zakresu świadczonych usług - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Kupującego, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Kupujący został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Kupujących, a w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy, przed wejściem w życie zmian Regulaminu.

10.7. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 26 marca 2021 r.

10.8. Właściciel oświadcza, iż na dzień wejścia w życie regulaminu nie jest związany kodeksem dobrych praktyk.