logo merida

URZĄDZENIA
I ŚRODKI HIGIENY

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Merida Sp. z o.o. w 2020 r.

Merida Sp. z o.o. (dalej: Spółka) jest częścią międzynarodowej grupy Merida.

Spółka przestrzega wszystkich przepisów prawa w zakresach, w których prowadzi działalność,
w tym przepisów podatkowych. Strategia podatkowa odzwierciedlała ten wymóg i można ją podsumować w następujący sposób:

 • Spółka uiszczała podatki zgodnie z wymogami polskiego prawa, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów międzynarodowych,

 • za przestrzeganie przepisów podatkowych odpowiadał Główny Księgowy oraz Dyrektor Finansowy ,

 • Zarząd był na bieżąco informowany o kluczowych ryzykach podatkowych zarówno potencjalnych, jak i materializujących się w ramach działalności Spółki;

 • kwestie dotyczące rozliczeń podatkowych były rozwiązywane poprzez stosowanie się do przyjętych procedur działania zapewniających ich prawidłowe wykonanie. Procesy występujące w Spółce obejmowały:

  • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT);

  • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT);

  • podatek od towarów i usług (VAT);

  • podatek od nieruchomości (RET);

 • nie były realizowane dobrowolne formy współpracy z Krajową Administracją Skarbową.

 

Nie zostały zidentyfikowane uchybienia w realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka nie przekazywała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.

W 2020 r. Spółka:

 • była zaangażowana w transakcje z podmiotami powiązanymi, polegające na zakupie towarów oraz udzieleniu pożyczki, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

 • nie prowadziła i nie planowała prowadzić działań restrukturyzacyjnych, które mogłyby wpłynąć na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych jednostek powiązanych;

 • złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w podatku VAT w zakresie braku obowiązku umieszczania na fakturach adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” dla dokonywanej dostawy towarów z montażem;

 • nie wystąpiła z wnioskami o wydanie ogólnych interpretacji podatkowych, wiążących informacji stawkowych lub wiążących informacji akcyzowych;

 • nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w rozumieniu polskich przepisów.

 

Powyższa informacja została przygotowana zgodnie z art. 27c ustawy z 15 lutego 1992 r. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800).