logo merida

URZĄDZENIA
I ŚRODKI HIGIENY

Klauzula informacyjna

Szanowny Użytkowniku, w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO” przekazujemy informacje że:  

 • Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu i sklepu (dalej łącznie zwane również Serwis lub Sklep) sklep.merida.com.pl jest Merida Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Karkonoska 59, 53-015 Wrocław, spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000144336, (dalej: "Spółka"). Dane kontaktowe Spółki: adres e-mail sklep@merida.com.pl 

 • Spółka przetwarza dane osobowe w celach:  

  1. sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę , w tym prawidłowego przeprowadzenia transakcji oraz uzyskania opinii o produktach lub usługach oferowanych przez Spółkę, na podstawie zgody udzielonej podczas rejestracji do Serwisu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

  2. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, realizując prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

  3. świadczenia usługi prowadzenia konta użytkownika w Serwisie sklep.merida.com.pl, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

Przepisy prawa wymagają od Spółki przetwarzania danych Użytkowników dla celów podatkowych i rachunkowych. Do innych celów dane udostępnione przez Użytkownika mogą być wykorzystywane wyłącznie za jego uprzednią, osobną zgodą. 

 • Rejestracja w serwisie wymaga podania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Spółką i wykonania zawartej umowy. Brak takiej zgody uniemożliwia skorzystanie z usług Sklepu. Rejestracja w serwisie wymaga podania następujących danych osobowych: 

  1. adres e-mail

  2. imię i nazwisko w przypadku osób fizycznych lub nazwa firmy, numer NIP oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej w przypadku podmiotów gospodarczych;   

  3. dokładny adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica i numer budynku) zameldowania lub miejsca prowadzenia działalności;

  4. adres miejsca dostawy, jeżeli różni się od opisanego w pkt. b);

  5. numer telefonu kontaktowego.

 • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody. 

 • Odbiorcami danych osobowych będą:


 


 

  1. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi Serwisu sklep.merida.com.pl badające opinie o Sklepie oraz usługach lub produktach oferowanych przez Spółkę, prowadzące statystykę aktywności w Serwisie oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki,

  2. podmioty świadczące usługi dostawy produktów,

  3. podmioty współpracujące przy obsłudze Serwisu sklep.merida.com.pl,– na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych

  4. podmiot świadczący usługi płatności on-line – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.    

 • Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.